IE 11 is not supported. For an optimal experience visit our site on another browser.

110 Chinese girl baby names to inspire you

Whether you're looking for popular or rare, there's something for everyone in this baby name list.
Little Girl
Peggy Cheung / Getty Images

Picking a Chinese baby girl name may feel overwhelming: There are many beautiful names to choose from, and most Chinese baby girl names have strong meanings.

If you’re looking for a popular Chinese baby girl name, look no further than Aihan, Beihe, and Beiye — they all came in at the top of the list. Want something rare? How about Qiao, Susu, or Xing Xing? Your child will be less likely to have a classmate with the same name if you choose one of those names. 

When choosing a Chinese baby girl name, take into consideration family connections, any special significance the name has to you, and of course the meaning behind the name. Here are 110 from which to choose. 

Chinese girl names for babies

Popular Chinese baby girl names in 2024 according to LingoAce.com, a language learning site that also tracks baby names: 

 • Aihan
 • Beihe
 • Beiye
 • Caiji
 • Chanchan
 • Chanxin
 • Diedie
 • Diwei
 • Fanqia
 • Fulu
 • Jiaoxian
 • Jiefan
 • Jingbei
 • Jingxiao
 • Leichu
 • Leyue
 • Lingling
 • Linglu
 • Linjin
 • Luqi
 • Manlu
 • Nayao
 • Nianshuang
 • Ningli
 • Qianlu
 • Qianzhi
 • Qingjin
 • Qinru
 • Qixia
 • Roman
 • Shiji
 • Shiman
 • Shumu
 • Shuye
 • Sujia
 • Wanye
 • Xiahui
 • Xiaoxin
 • Xicai
 • Xijing
 • Xinbei
 • Yeruo
 • Yingjing
 • Yiting
 • Yixiao
 • Yongjin
 • Yuanling
 • Yushu
 • Yuyan
 • Yuyong

Rare Chinese baby girl names, according to Pampers:

 • Chan-Juan
 • Chao-Xing
 • Chen
 • Chun-Hua
 • Chyou
 • Dai Lu
 • Dongmei
 • Eu-Meh
 • Kai-Ming
 • Kexin
 • Lihua
 • Huifen
 • Li-Mei
 • Ling
 • Mei-Xia
 • Ming-Zhu
 • Ping
 • Qiao
 • Susu
 • Xing Xing

Unique Chinese baby girl names, according to Pampers:

 • Ah cy
 • Ah-lam
 • Alix
 • Baozhai
 • Bi
 • Biyu
 • Chin
 • China
 • Cong
 • Daiyu
 • Dandan
 • Far
 • Guiying
 • Jiayi
 • Ju
 • Jun
 • Kwong
 • Lanying
 • Lisha
 • Ming-Yue

Unisex Chinese names

Unisex Chinese baby names, according to Pampers:

 • Da
 • Guiying
 • Huang
 • Jin
 • Jing
 • Lian
 • Ming
 • Ning
 • Ping
 • Rong
 • Shun
 • Su
 • Tai
 • Xia
 • Xinyi
 • Xue
 • Yang
 • Yating
 • Zheng
 • Zhi